Xin ý kiến dự thảo văn bản
Số ký hiệu:
Ngày ban hành: Từ Đến
Trích yếu:
Người ký:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:

Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
459/QĐ-UBND 30/12/2015 Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 tỉnh Tuyên Quang.
2426/QĐ-TTg 28/12/2015 Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2025.
570/SKHCN-QLKH 25/12/2015 Thông báo về việc đề xuất dự án thuộc "Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 -2025"
10428/BNN-HTQT 23/12/2015 Thông tin sơ bộ về kết quả đàm phán TPPP trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp.
47/NQ-HĐND 23/12/2015 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh-tế xã hội 5 năm 2016-2020.
48/NQ-HDND 23/12/2015 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2016
83/KH-UBND 09/12/2015 Kế hoạch thực hiện Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020.
2682/SNN-KH 30/11/2015 Về việc đẩy mạnh thực hiện chính sách xã hội.
1747/QĐ-TTg 13/10/2015 Phê duyệt Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 202
65/KH-UBND 09/09/2015 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 41-Ctr/TU của BTV Tỉnh ủy (Khóa XV) thực hiện Kết luận số 103-KL/TW ngày 29/9/2014 của Bộ chính trị (khóa XI) về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X.
1467/QĐ-TTg 24/08/2015 Quyết định phê duyệt Đề án phát triển các thị trường khu vực thời kỳ 2015 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
1369/SNN-KH 30/06/2015 Thực hiện kế hoạch phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
150/BC-SVHTTDL 23/06/2015 Công văn số 150/BC-SVHTTDL báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình đến năm 2020, tâm nhìn 2030 (Giai đoạn 2011 - 2015)
49/KH-UBND 22/06/2015 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 Hội nghị lần thứ chính Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) và nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ về xây dựng và phát triển văn hóa bền vững đất nước.
1687/UBND-TH 19/06/2015 Công văn số 1687/UBND-TH về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2016
180/QĐ-UBND 18/06/2015 Quyết định 180/QĐ - UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
1587/UBND-TH 15/06/2015 Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 41-CTr-TU ngày 04/5/2015
46/KH-UBND 02/06/2015 Kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết 92/NQ-Cp ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Tuyên Quang trong thời kỳ mới.
1454/UBND-TH 02/06/2015 Rà soát và đề xuất Hệ thống chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020
11/CT-TTG 29/05/2015 Chỉ thị 11/CT-TTG ngày 29/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016
941/SNN-PTNT 15/05/2015 Công văn số 941/SNN-PTNT về việc thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân 
36/KH-UBND 27/04/2015 Kế hoạch hành động cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh(PCI) tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2015-2016
589/KH-SNN 03/04/2015 Kế hoạch thực hiện cải thiện chỉ số năng lực canh tranh (PCI) của Sở Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2015-2020
25/UBND-KH 31/03/2015 Kế hoạch thực hiện quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 06/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 26-KL/TW ngày 02/8/2012 của Bộ chính trị khóa XI về việc tiếp tục thự hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ chính trị khóa IX nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020
08-KH/BCĐ(ĐA61) 22/03/2015 Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 năm 2015 

Trang: 1 2 3

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: Giám đốc Sở - Ông Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: số 108 đường Nguyễn Văn Cừ - phường Minh Xuân thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: (0207) 3822.637 - Fax: (0207) 3822.704 - Email:nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn
Số lượt truy cập: 1406166 - Đang online : 243