Xin ý kiến dự thảo văn bản
Số ký hiệu:
Ngày ban hành: Từ Đến
Trích yếu:
Người ký:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:

Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
507/QĐ-SNN 06/11/2013 Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang
347/QĐ-UBND 17/09/2013 Quyết định phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất lúa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất lúa đến năm 2015 tỉnh Tuyên Quang
399/QĐ-TTg 19/02/2013 Quyết định số 339/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 - 2020
32/QĐ-UBND 30/01/2013 Quyết định phê duyệt kế hoạch công tác và Ngân sách năm 2015 của Dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh Tuyên Quang
18/NQ-HĐND 13/12/2012 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của HĐND tỉnh về quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011-2020
20/NQ-HĐND 13/12/2012 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của HĐND tỉnh về mức hỗ trợ xây dựng một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2013-2015
12/2012/NQ-HĐND 12/12/2012 Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh Quy hoạch xây dựng và phát triển thuỷ lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND ngày 17/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh
29-KL/TW 25/08/2012 Kết luận 29-KL/TW năm 2012 tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng do Ban Bí thư ban hành
09/2012/QĐ-UBND 07/06/2012 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 07/6/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
42/2012/NĐ-CP 11/05/2012 Nghị định 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 về quản lý sử dụng đất lúa
20/2012/TT-BNNPTNT 07/05/2012 Thông tư số 20/2012/TT-BNNPTNT hướng dẫn trình tự thủ tục nghiệm thu thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng
22/2010/NQ-HĐND 27/12/2010 Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND ngày 27/12/2010 của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách bê tông hoá đường giao thông nông thôn giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
55/2010/QH12 17/06/2010 Luật An toàn thực phẩm
2284/QĐ-BNN 03/08/2009 Quyết định ban hành quy định về định mức kinh tế kỹ thuật tạm thời xây dựng dự toán kinh phí đới với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ lĩnh vực Thú y sử dụng từ ngân sách nhà nước.
20/2009/TT-BXD 30/06/2009 Thông tư về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị
27/2008/QĐ-UBND 24/12/2008 Quyết định ban hành quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
100/2008/QĐ-TTg 15/07/2008 Quyết định số 100/2008/QĐ-TTg ngày 15/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020
11-CT/TW 13/04/2007 Chỉ thị 11-CT/TW năm 2007 về tăng cường lãnh đạo của đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập do Bộ Chính trị ban hành
43/2006/NĐ-CP 25/04/2006 Nghị định quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập
30/2000/PL-UBTVQH10 28/12/2000 Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước - Ban hành năm 2000

Trang: 1 2 3 4 5

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: Giám đốc Sở - Ông Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: số 108 đường Nguyễn Văn Cừ - phường Minh Xuân thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: (0207) 3822.637 - Fax: (0207) 3822.704 - Email:nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn
Số lượt truy cập: 1482622 - Đang online : 107